Lista kontenerów

Lista publikacji

Publikacja Autor lub opiekun Odsł. Opinie

Konkurs: "Pasaże" Małgorzaty Ciechomskiej

16 styczeń 2015

6b5cbdfaf4881fc3e4039af69085d745df42716b

Redakcja Serwisu

604

3

Ilość odsłon: 98531

Komentarze

sierpień 19, 2013 14:00

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
ogłasza

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„Refleksy”


Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163,
71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Termin nadsyłania wierszy upływa 10 grudnia 2013 roku.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.200,- zł
II nagroda 900,- zł
III nagroda 700,- zł
Trzy wyróżnienia po 500,-zł
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym elewator.
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
15 lutego 2014 roku.
Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl