Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.

Arkadiusz Kuryłowicz

1. Serwis internetowy www.poema.art.pl, zwany dalej Serwisem, jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet. Aby stać się współtwórcą serwisu należy zapoznać się z poniższym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszenia oraz otrzymać akceptację redaktora naczelnego Serwisu. Zgłaszający, zwany dalej Administratorem, uzyskuje możliwość dokonywania widocznych dla wszystkich mających dostęp do baz danych serwisu użytkowników wpisów, zwanych dalej Publikacjami, po akceptacji jego zgłoszenia oraz po autoryzacji w Serwisie, przy użyciu ustalonych wcześniej danych (login i hasło). Uzyskanie możliwości dokonywania wpisów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w formie aktualnej na dzień uzyskania dostępu. Bazy danych gromadzące publikacje Administratorów są integralną częścią Serwisu.

2. Serwis jest przedsięwzięciem nie komercyjnym i niedochodowym. Serwis jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie. Udostępnienie Serwisu nie ma charakteru usługi ani usługi świadczonej drogą elektroniczną i w związku z tym nie może być traktowane jako usługa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Serwis nie ma ograniczeń tematycznych i może zawierać Publikacje z dowolnych dziedzin. Pierwotnym przeznaczeniem Serwisu jest propagacja szeroko rozumianej kultury i sztuki (poezja, literatura, plastyka, muzyka, etc.) lecz na dzień dzisiejszy (27 listopada 2000) nie jestem w stanie określić docelowej postaci serwisu, która zależy w głównej mierze od osób go redagujących.

4. Serwis nie jest forum dyskusyjnym (od tego jest usenet) i dlatego Publikacje nie powinny zawierać stosunku Administratorów do innych Publikacji umieszczonych w serwisie.

5. Publikacje nie mogą zawierać treści faszystowskich, antysemickich, nacjonalistycznych, antyreligijnych, pornograficznych, ordynarnie obrażających ludzką godność oraz niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowo-etycznymi.

6. Prawa autorskie oraz odpowiedzialność za Publikacje:

a) Każdy Administrator jest właścicielem umieszczanych samodzielnie Publikacji, przez co odpowiada za ich treść oraz może wnosić do nich poprawki oraz je usuwać. W przypadku nadania praw do Publikacji grupie, lub dokonania cesji praw, odpowiedzialność za Publikację pozostaje w gestii właściciela, przy czym modyfikacji lub usunięcia dokonywać może grupa lub beneficjent Publikacji.

b) Każdy Administrator zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi poprawkami) ma obowiązek przestrzegania praw autorskich do umieszczanych w serwisie Publikacji.

c) Każdy Administrator zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi poprawkami) ma prawo zachowania praw autorskich do Publikacji, których jest autorem, co wiąże się z ich pełną ochroną w rozumieniu tejże ustawy.

d) Umieszczenie w bazie danych Serwisu publikacji, do której prawa autorskie przysługują publikującemu Administratorowi, jednoznaczne jest ze zgodą na nieodpłatne udzielenie twórcy Serwisu praw do publicznego prezentowania Publikacji, poprzez dostęp do baz danych Serwisu przy użyciu dowolnych narzędzi w dowolnym miejscu i czasie. Administrator oświadcza równocześnie, iż nie będzie wnosił teraz i w przyszłości żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji w bazie danych Serwisu Publikacji do których prawa autorskie i majątkowe przysługują Administratorowi.

7. Wszystkie działania Administratorów takie jak dodawanie, edycja i usuwanie Publikacji są audytowane w dziennikach systemowych i udostępniane operatorom serwisu. Ponad to Serwis w celu identyfikacji użytkowników używa mechanizmów cookie (dodatkowo patrz ‘Polityka ochrony prywatności’).

8. Administratorzy Serwisu podzieleni są na dwie grupy: grupę ‘admin’, mogącą dodawać artykuły, usuwać i edytować Publikacje własnego autorstwa oraz grupę ‘root’ mogącą dodatkowo współtworzyć strukturę działów serwisu. Przynależność do danej grupy określana jest przez użytkownika ‘root’ i wymieniona na stronie ze spisem Administratorów.

9. Kontrola nad Serwisem sprawowana jest przez Redakcję Serwisu w skład której wchodzą osoby posiadające uprawnienia root. Lista aktualnych redaktorów publikowana będzie na stronie z kontaktami serwisu.

Root ma prawo do:

a) edycji, blokowania lub usuwania bez powiadomienia, nie należących do nich Publikacji, będących sprzecznymi z postanowieniami niniejszego regulaminu lub będących sprzecznymi z założeniami merytorycznymi lub technicznymi Serwisu.

b) blokowania /tzw: Ban / lub usuwania bez powiadomienia kont Administratorów postępujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

10. Struktura działów serwisu ustalana jest na podstawie logicznych żądań Administratorów. Członkowie Redakcji Serwisu mają obowiązek dostosować strukturę serwisu do potrzeb Administratorów.

11. Arkadiusz Kuryłowicz zwany dalej Twórcą Serwisu, nie dopowiada za treści jak i formy Publikacji zamieszczanych przez Administratorów Serwisu (patrz punkt 6a). Twórca serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu przerw w dostępie do Serwisu, utraty danych przechowywanych w Bazach Danych Serwisu ani zaprzestania udostępniania Serwisu w całości lub części wybranym lub wszystkim użytkownikom (patrz punkt 2).

12. Twórca serwisu zachowuje sobie prawo do:

a) ostatecznego rozstrzygania kwestii związanych z Serwisem objętych oraz nie objętych niniejszym regulaminem

b) zmiany zasad i postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy

c) zaprzestania świadczenia dostępu do części lub całości Serwisu, wybranym lub wszystkim użytkownikom bez wskazania powodu.

Data: 27 listopada 2000 z poprawkami:

10 września 2001;
16 września 2002;
26 grudnia 2002;
16 września 2003;
26 marca 2005;
1 września 2006;
31 grudnia 2006;
30 sierpnia 2007: zmieniono formę punktu 9 zamieniając bezpośrednią listę redaktorów na odnośnik do strony kontaktów; zmieniono brzmienie punktu 6d) z 'żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji na stronach Serwisu Publikacji' na 'żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji w bazie danych Serwisu Publikacji'
24 listopada 2009: zmieniono treść punktów 1, 2, 11 i 12 precyzując zakres odpowiedzialności Właściciela jak i status udostępnienia Serwisu.


Autor: Arkadiusz Kuryłowicz,
Wersja 1, wprowadzona pon, 27 lis 2000, nieaktualna, wygasła pią, 13 lip 2012.


Wszystkie wersje:
Wersja 2, wprowadzona pią, 13 lip 2012, aktualna.,
Wersja 1, wprowadzona pon, 27 lis 2000, nieaktualna, wygasła pią, 13 lip 2012.,